OBRAVNAVA PRAVIL ŠOLSKE PREHRANE

Maj 31, 2019 | Novice

Pravila šolske prehrane se nahajajo pod zavihkom  “prehrana” v “pravila šolske prehrane” ali na sledeči internetni povezavi: http://www.osmslj.si/pravilnik-o-solski-prehrani/

 

Pravila šolske prehrane

 • Šolska prehrana je urejena v skladu z zakonom o šolski prehrani (Uradni listi RS št. 3/2013) in ZUJF (Uradni list RS 40/12).
 • Šolska prehrana obsega: zajtrk, malico, kosilo, popoldansko malico.
 • Starši učenca prijavijo na prehrano z obrazcem, ki je priloga zakona. Dobijo in oddajo ga v šoli do konca junija za prihodnje šolsko leto. Prijavo se lahko vloži naknadno in se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu obrazca. Obrazec je objavljen na spletni strani šole.
 • Šolska kuhinja pripravlja tudi dietno prehrano na podlagi razgovora s starši in predloženega potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka.
 • Če gredo učenci na celodnevno ekskurzijo ali na športni dan, prejmejo paket s hrano, in sicer malico ali malico in kosilo.
 • Na šoli deluje skupina za prehrano, ki jo sestavljajo trije učitelji in dva predstavnika staršev. Mandat skupine traja 4 leta.
 • Odjava obrokov, prejeta do 6.00 ure zjutraj, velja za tekoči dan. Obroki, ki niso odpovedani, se ne odštevajo in jih naročnik poravna. Odjavo prehrane boste urejali v aplikaciji Lopolis, ki deluje na računalnikih in pametnih telefonih. Naročniki ste dostop do aplikacije Lopolis prejeli v zaprti kuverti (uporabniško ime in geslo). Tisti, ki nimate možnosti uporabe računalnika ali pametnega telefona, pa prehrano odjavite na telefon 01/ 568-32-47. S prijavo nastopi dolžnost staršev, da bodo spoštovali pravila, plačali prispevek, pravočasno odjavili obrok, sicer plačajo polno ceno. Rok za reklamacijo računa je 15 dni od datuma računa. Kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali.
 • Če starši ne plačajo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se učencu začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do poplačila izostalih obveznosti. Dvakrat letno šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča.
 • Minister enkrat letno določi ceno malice za šolstvo.
 • Zaradi odnosa do hrane in kulture prehranjevanja se ne prevzeti obroki v času malice razdelijo ostalim učencem. Enako velja za ne prevzeta kosila.
 • Šola bo enkrat letno izvedla anketo o stopnji zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.
 • O organizaciji in pravilih šolske prehrane so učenci in starši obveščeni na spletni strani šole.

Pravila šolske prehrane je obravnaval svet staršev na seji sveta staršev dne 15. 6. 2010. Potrdil jih je svet šole na korespondenčni seji dne 16. 6. 2010. S spremembo 10. pravila o šolski prehrani je bil seznanjen svet staršev 13. 6. 2012.

 

Dostopnost