Oznake predmetov

Oznake predmetov

PREDMET OZNAKA
Slovenščina SLJ
Matematika MAT
Prvi tuji jezik TJ1
TJ1 – Tuji jezik: angleščina TJA
Likovna umetnost LUM
Glasbena umetnost GUM
Geografija GEO
Spoznavanje okolja SPO
Zgodovina ZGO
Družba DRU
Domovinska in državljanska kultura in etika DKE
Naravoslovje in tehnika NIT
Fizika FIZ
Kemija KEM
Biologija BIO
Naravoslovje NAR
Tehnika in tehnologija TIT
Gospodinjstvo GOS
Šport ŠPO
Oddelčna skupnost RU
TJA-ms TJA-ms
SLJ-ms SLJ-ms
MAT-ms MAT-ms
LUM-ms LUM-ms
izb – Latinščina II LI2
izb – Likovno snovanje I LS1
izb – Likovno snovanje II LS2
izb – Likovno snovanje III LS3
izb – Nemščina I NI1
izb – Nemščina II NI2
izb – Nemščina III NI3
izb – Obdelava gradiv: les OGL
izb – Turistična vzgoja TVZ
izb – Gledališki klub GKL
izb – Izbrani šport IŠP
izb – Šport za zdravje ŠZZ
izb – Šport za sprostitev ŠSP
izb – Sodobna priprava hrane SPH
izb – Načini prehranjevanja NPH
izb – Sonce, Luna in Zemlja SLZ
izb – Poskusi v kemiji POK
izb – Računalniška omrežja ROM
izb – Urejanje besedil UBE
izb – Multimedija MME
izb – Izbrani šport NOGOMET IŠP-NOG
izb – Izbrani šport ODBOJKA IŠP-ODB
izb – Logika I LO1
izb – Obdelava gradiv: umetne snovi OGU
izb – Ansambelska igra ANI
izb – Latinščina III LI3
izb – Logika II LO2
izb – Glasbeni projekt GLP
izb – Filozofija za otroke: Kritično mišljenje FIK
izb – Kemija v življenju KEŽ
izb – Organizmi v naravi in umetnem okolju ONA
izb – Okoljska vzgoja I OV1
izb – Latinščina I LI1
izb – Obdelava gradiv: kovine OGK
izb – Glasbena dela GLD
izb – Razisk. dom. kraja in varstvo nj. okolja RDK
izb – Verstva in etika I VE1
izb – Vestva in etika 2 VE2
izb – Vestva in etika 3 VE3
izb – Retorika RET
izb – Filmska vzgoja FVZ
izb – Elektronika z robotiko EZR
izb – Robotika v tehniki RVT
NIZ – NIP Računalništvo NRA
NIZ – NIP Umetnost NUM
NIZ – NIP Nemščina N2N
NIZ – NIP Angleščina N1A
NIZ – NIP Tehnika NTE
NIZ – NIP Šport NŠP
DOP – Dopolnilni pouk DOP
DOD – Dodatni pouk DOD
OPB – Podaljšano bivanje OPB
VAR – Jutranje varstvo JUV
VAR – Popoldansko varstvo POV
VAR-Varstvo VAR
ISP – Individualna in skupinska pomoč ISP
Drugi strokovni delavec 1. r. DSD1r
Dodatna strokovna pomoč DSP
DSP – Dodatna strokovna pomoč DSP
DSP – Učna pomoč DSP-up
DSP – Slovenščina za tujce SLT
DSP – Svetovalne storitve SVS
DD – Kulturni dan KD
DD – Naravoslovni dan ND
DD – Športni dan ŠD
DD – Tehniški dan TD
Interesne dejavnosti IND
IND – Kolesarski krožek KOI
IND – JeŠt JeŠt
IND – Naravoslovni krožek NAK
IND – Literarni klub LIK
IND – Prva pomoč PRP
IND – Računalniški krožek RAK
IND – Planinski krožek PLK
IND – Angleški krožek ANK
IND – Šolski eko vrt ŠEV
IND – Tehniški krožek TKR
IND – Ustvarjalne delavnice USD
IND – Dramsko pravljični krožek DPK
IND – Eko krožek EKO
IND – Valeta VAL
IND – Raziskovalna dejavnost RAD
IND – Dramski krožek DRK
IND – Kulturna šola KUŠ
IND – Šolska skupnost učencev ŠSK
IND – Novinarski krožek NKR
IND – Šah ŠAH
IND – Bralna značka BZN
IND – Angleška bralna značka ABZ
IND – Nemška bralna značka NBZ
IND – Cici vesela šola CVŠ
IND – Otroški pevski zbor OPZ
IND – Mladinski pevski zbor MPZ
IND – Šolski radio ŠRA
IND – Vesela šola VEŠ
IND – Ples PLE
IND – Likovni krožek LIK
IND – Konstrukterstvo KFT
IND – Angleški dramski krožek ADK
IND – Atletika ATL
IND – Odbojka ODB
IND – Igre z žogo IZŽ
IND – Geografski krožek GKR
IND – Audio krožek AUK
IND – Robotika ROB
IND – Podjetniški krožek POK
IND – Mednarodno sodelovanje MDS
IND – Skrivnosti antike SAn
IND – Dediščina antike DAn
IND – Šport je igra ŠIg
IDZ – Košarka deklice K-D
IDZ – Gimnastika GIM
IDZ – Judo JUD
IDZ – Ples plus PL+
IDZ – Odbojka ODB
IDZ – Košarka dečki K-F
IDZ – Badminton BAD
IDZ- Tenis TEN
IDZ – Rokomet deklice R-D
IDZ – Rokomet dečki R-F
IDZ – Ritmična gimastika RGI
IDZ – Etnika ETN
IDZ – Kleklanje KLK
IND – Foto krožek Foto
IND – Kritično mišljenje in debatiranje KMD
IND – Zabavna matematika ZMa
IND – Modelarstvo MOD
IND – Impro gledališče IGL
IND – Likovno ustvarjanje LiU
IND – Zabavne igre ZaI
IND – Bazični športi in ples BŠP
IND – Noč branja NB
IND – Krožek logika KLO
IND – Mladi in denar MID
IND – Filmska glasba FGL
IND – Učim se učiti USU
IND – Raziskujem svet RSV
IND – Umetniške urice UMU
IND – Film in televizija FTV
IND – Biološki krožek BKR
IND – Nadarjeni NAD
IND – Mediacija MED
IND – Kreativne urice KrU
IND – 101 igra 101 igra
Laborantstvo Lab
IND – Nemški dramski krožek ID-NDK
Dežurstvo Dežurstvo
IND – Krog Krog

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost