Šolska skupnost

Šolska skupnost

ŠOLSKA SKUPNOST 2020/2021

 SKUPNOST UČENCEV ŠOLE združuje vse oddelčne skupnosti. Skrbi za uveljavljanje pravic in interesov vseh učencev, ki na konstruktiven način prispevajo k oblikovanju življenja na šoli. Vsaka oddelčna skupnost je zastopana z dvema izvoljenima predstavnikoma.

 

Naloge skupnosti učencev šole v šolskem letu 2020/21:

– sodelovali in pomagali bomo pri različnih šolskih prireditvah (komemoracija, obeležitev 40-letnice šole);

– organizirali bomo različne zbiralne akcije (papirja, zamaškov …) in predlagali izboljšave bivalnega okolja;

– aktivno se bomo pripravljali na tematske razredne ure (naravna in kulturna dediščina – pust, Gregorjevo, razredni parlament …);

– spremljali bomo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjali na morebitne kršitve;

– spodbujali bomo oddelčne skupnosti za različna tekmovanja;

– sodelovali bomo v otroškem parlamentu (na občinski in regionalni ravni).

 

ŠOLSKI PARLAMENT je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Predstavnike voli skupnost učencev šole. Šolski parlament se skliče vsaj dvakrat letno. Svoje ugotovitve, predloge, pripombe člani parlamenta posredujejo ravnatelju in svetu šole.

 

OTROŠKI PARLAMENT je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

 

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

 

Kdo sodeluje v otroškem parlamentu?

 V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci … izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

 

Zakaj otroški parlament?

 Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

 

Kako deluje?

 Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje osnovnošolcem, ki jih to zanima. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v oddelčnih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

 

Tema otroškega parlamenta v šol. letu 2020/2021 je:

 MOJA POKLICNA PRIHODNOST

 

Na naši šoli se lahko v otroški parlament vključijo:

– učenci, ki jih veseli poglobljeno raziskovanje določene teme;

– učenci, ki so pripravljeni v raziskovanje vložiti veliko mero svoje energije, delovne vneme;

– učenci, ki imajo iskrive ideje in jih želijo deliti z drugimi ter učenci, željni naučiti se drugačnih oblik učenja in pridobivanja znanja ter izkušenj, ki jih bodo obogatile za vse življenje.

 

Termine srečanj bomo določili skupaj z vami, parlamentarci. Vabljeni.

 Veselim se dela z vami.

 

Katja Zver, vodja šolske skupnosti učencev

OBLAK/OFFICE 365

VIDEO

LIKOVNO-LITERARNI VEČER 2021 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA

VIDEO

Otvoritev prizidka OŠMŠ
16. 10. 2018

Arhiv prispevkov

Dostopnost